Zelf Bijgebouw Plaatsen

Published Jun 20, 22
7 min read

Houten Eiken bijgebouw

Zoek je een eiken bijgebouw? Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken. Poolhouses, carports, overdekte terrassen, orangerieën of aanbouwen. Een bijgebouw wordt gebouwd op dezelfde locatie als het hoofdgebouw maar staat niet in directe verbinding met het hoofdgebouw door bijvoorbeeld een opening of deur. Hierin verschilt het bijgebouw met een aanbouw of uitbouw. In dit artikel leg ik je uit wat een bijgebouw is en waarom mensen ervoor kiezen om hem te bouwen.

Onze werkwijze

Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken met de materialen van uw keuze. Eikenhouten (of andere houtsoorten) bijgebouwen, poolhouses, carports, guesthouses of stallingen vormen een ideale aanvulling voor uw tuin. Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) geldt in bepaalde gevallen een vrijstelling van de vergunningsplicht voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasoverkapping, serre… De vrijstelling van vergunningsplicht geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:
 • Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij meegerekend.
 • Als dit bijgebouw een woonfunctie heeft, is hiervoor altijd een vergunning en de medewerking van een architect verplicht. Dit geldt ook voor als woning gebruikte containers, mini-huisjes en andere constructies, tuinkantoren, ateliers enz. De vrijstelling geldt enkel voor bijgebouwen die in functie staan van bijvoorbeeld tuinonderhoud, tuinontspanning (vb tuinberging, poolhouse, …) of opslag (garage, carport, fietsenstalling, …).
 • De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:
  • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
  • volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
  • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen
 • De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voorbeeld:

Iemand wil in zijn achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel staat er al een serre van 15 m². Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden  uit de checklist vrijstellingen voldaan is.

Bijgebouw Tuin Steen

is het inkomen dat een onroerend goed, zowel bebouwd (huis) als onbebouwd (grond), gedurende 12 maanden wordt geacht op te brengen. Uw woning heeft een K.I. ongeacht of u ze verhuurt of zelf bewoont. Het is de administratie van het kadaster die het bedrag vastlegt volgens de grootte van het goed, de mate van comfort, e.

van uw woning. Zij laat u dan binnen afzienbare tijd officieel weten welk K.I. ze aan uw woning toekent. Gaat u niet akkoord met het vastgestelde K.I., dan moet u binnen de 2 maanden volgend op de kennisgeving ervan, een aangetekend en gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Opmerking: Indien u de gevraagde gegevens voor het kadaster niet terugstuurt of weigert te verklaren dat u het nieuwe of vernieuwde huis bewoont, zal de administratie van het kadaster zich tot de rechtbank wenden en dan riskeert u in principe een boete van € 250,00 tot … € 12500,00! Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij: Administratie van het kadaster - controle Vilvoorde Groenstraat 51-57, 1800 Vilvoorde tel.10 - poolhouse.3 Onroerende voorheffing Als eigenaar (bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker) dient u onroerende voorheffing (grondbelasting) te betalen. De onroerende voorheffing wordt berekend op het kadastraal inkomen, en omvat een aandeel voor de staat, de provinciale en de gemeentelijke opcentiemen - bijgebouw afbreken zonder vergunning. In sommige gevallen kan u vermindering krijgen van de onroerende voorheffing. Een vermindering van 25% wordt toegestaan wanneer u als eigenaar-belastingplichtige woont in een bescheiden woning waarvan het K.I.

Gezinshoofden met kinderen en gehandicapte personen ten laste kunnen een vermindering krijgen als zij een woning bewonen, als huurder of eigenaar, en zij tenminste 2 kinderen hebben waarvan er nog minstens één ten laste is. Er is eveneens vermindering van onroerende voorheffing voor een gehandicapt gezinshoofd - bijgebouw frans. Bovendien bestaat er ook onder bepaalde voorwaarden een kwijtschelding of proportionele vermindering van de onroerende voorheffing wegens inactiviteit of verlies van inkomsten.

053 72 23 70 www. zemst.be 20 3. 3. 1. Op de werf Uitzetten van het gebouw Na de melding van de start van de bouwwerken, wordt door de gemeente op regelmatige basis controle uitgevoerd. Indien er zich, bij het uitzetten van de bouwlijn of bij het bepalen van het niveau, problemen zouden voordoen zoals het niet overeenstemmen met de goedgekeurde plannen, dient u contact op te nemen met de dienst stedenbouw.

2. Inname van de openbare weg Tijdens het uitvoeren van bouwwerken is het soms nodig gebruik te maken van het voetpad en/of de straat voor het plaatsen van een container, een stelling, een werfafsluiting, een bouwkraan, enz (bijgebouw verhuren). Voor de inname van het openbaar domein heeft u vooraf een vergunning nodig.

Bijgebouw Crypto

015 62 71 62 fax 015 62 04 42 3. eiken bijgebouw limburg. 3. Plaatsbeschrijving openbaar domein U dient als bouwheer de nodige maatregelen te treffen om beschadiging van het openbaar domein te voorkomen (voetpad, straat, …). Vergeet in geen geval een plaatsbeschrijving te laten opmaken van de openbare wegenis voor dat u de werken aanvangt op uw eigendom.

Eén exemplaar van de plaatsbeschrijving moet ter kennis naar de gemeente worden opgestuurd. Indien er geen plaatsbeschrijving wordt opgemaakt, wordt het openbaar domein geacht volledig in orde te zijn (epb bijgebouw). Aan de hand van dit verslag kan later eventueel nagegaan worden of bepaalde schade aan de openbare wegenis al bestond vóór de aanvang van de werf.

Het verslag bestaat in hoofdzaak uit een fotoreportage, waarbij de verschillende kijkrichtingen van de genummerde foto’s ter verduidelijking aangeduid worden op een bijgevoegd inplantingsplan. Daarnaast wordt een kleine beschrijving gegeven aangaande aanwezige mankementen. Meestal worden plaatsbeschrijvingen opgemaakt door de aannemer, maar u kan er ook zelf voor zorgen. Raadpleeg uw architect hierover.

zemst.be 3. maximale hoogte bijgebouw tuin. 4. Werken op openbaar domein voor uw perceel De stelregel is dat u op het openbaar domein zelf geen werken mag uitvoeren. 3. 4.1 Aanleg van de oprit op openbaar domein Wanneer u binnen het openbaar domein een oprit wenst aan te leggen in duurzame materialen (bijv. klinkers), dan dient u hiervoor vooraf de schriftelijke toelating te vragen aan de gemeente (aanvraag indienen bij de dienst Openbare Werken).

Een bredere inrit wordt slechts toegestaan mits duidelijke motivatie en het betalen van de breedte meer dan 4,50 m. De afwerking van het privaat terrein dient te gebeuren tot op de rooilijn (= meestal de grens tussen openbaar domein en uw perceel). houten poolhouse. Het niveau ter hoogte van de rooilijn wordt exact bepaald door toepassing van een helling van 2 % (= 2 cm per meter) stijgend vanaf de boordsteen van de rijweg tot aan de rooilijn.

Latere noodzakelijke aanpassingen aan uw private oprit, die het gevolg zijn van het niet nakomen van bovengenoemde richtlijn, vallen volledig ten laste van de eigenaar. Het gebouw en de terreinaanleg moeten zodanig worden ontworpen dat er geen wegenisinfrastructuur, bovengrondse constructie-elementen, straatmeubilair, beplantingen en elektriciteits- en/of verlichtingspalen moeten worden verplaatst. Indien het niet anders kan, dient u dit eveneens aan te vragen aan de gemeente en vallen eventuele kosten voor verplaatsing volledig ten laste van de bouwheer (tuin bijgebouw).

Onvergund Bijgebouw

4.2 Overwelving van grachten Wanneer het noodzakelijk is dat een deel van een gracht wordt overwelfd om de bereikbaarheid van het perceel mogelijk te maken, dient hiervoor een aanvraag te worden ingediend bij de dienst openbare werken. Enkel de voor de toegang van het perceel noodzakelijke overwelving kan worden toegestaan, over een maximale breedte van 5 meter, overeenkomstig het provinciaal reglement - bijgebouw koppelen aan woning.

5. Aanhoging van het perceel Het aanhogen van een perceel is principieel niet toegestaan. Wanneer het volgens de plaatselijke toestand echter niet anders mogelijk is dan een gedeeltelijke aanhoging van het perceel, dient deze aanhoging te gebeuren onder bepaalde voorwaarden. Een aanhoging van de omringende tuingrond moet geleidelijk afhellen tot op het natuurlijk peil van de grond, op 50 cm van elke perceelsgrens, evenals van de rooilijn, tenzij de aanhoging aansluit op het aanpalende peil op de perceelsgrens of de rooilijn.

Bijkomende maatregelen kunnen opgelegd zijn in de stedenbouwkundige vergunning om de goede afwatering van de terreinen te verzekeren. Grachten mogen nooit overwelfd of gedicht worden zonder vergunning, zelfs al gaat het over grachten die niet aan het openbaar domein grenzen. U neemt hiervoor contact met de dienst Openbare Werken. 21 3.

Bronbemaling In sommige omstandigheden is bronbemaling noodzakelijk voor het verwezenlijken van de bouwkundige werken. De grondwaterstand wordt dan plaatselijk verlaagd door het wegpompen van het grondwater. Zulk een bronbemaling dient bij de gemeente (milieudienst) gemeld te worden. Het grondwater dat onttrokken wordt, moet in zoverre dit met toepassing van best beschikbare technieken mogelijk is, zoveel mogelijk terug in de grond worden ingebracht gebruik makende van infiltratieputten, of -grachten.

Volumes hoger dan 10 m3/uur mogen niet geloosd worden in openbare rioleringen aangesloten op een zuiveringsinstallatie, behoudens toelating van de exploitant van deze installatie. keuken bijgebouw. 3. 7. Huisnummerplaatjes Het aanbrengen van een duidelijk huisnummer is van groot belang, niet alleen voor de posterijen, maar ook voor de hulpdiensten zoals rijkswacht, brandweer, dienst 100 en politie.

Een huisnummerplaatje kan men verkrijgen op de dienst Bevolking van het gemeentehuis. Bedoeling is dat dit plaatje zichtbaar en leesbaar is vanaf de openbare weg. Wanneer dit niet zo is, kan er een gemeentelijke administratieve sanctie worden opgelegd. 3 - bijgebouw in de tuin. 8. Brievenbus De brievenbus moet aan de grens van de openbare weg geplaatst worden, met een duidelijke vermelding van het busnummer.

Zelf Bijgebouw Maken

Bovendien mag de gleuf niet kleiner zijn dan 23 bij 3 cm en de diepte moet minimum 35 cm bedragen. Dit laatste is echter geen verplichting. De brievenbus moet tussen 70 cm en 170 cm boven de begane grond geplaatst worden. 22 De toegang tot de brievenbus moet altijd vrij en zonder gevaar zijn.De brievenbussen moeten gemakkelijk bereikbaar zijn en zich op het gelijkvloers bevinden - stalen bijgebouw. 3. 9. Verhuis Bij uw verhuis dient u de adreswijziging door te geven aan heel wat instanties en dient u bepaalde documenten te laten aanpassen. U dient zich op de eerste plaats te wenden tot de dienst bevolking.

Denk bij een verhuis tijdig aan het afsluiten van nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, water, telefoon, kabeldistributie). Stelt u desnoods in verbinding met de toekomstige bewoners van het pand voor een eventuele overname. Hierdoor kunnen de hoge aansluitingskosten voor hen vermeden worden. De meeste telefoonmaatschappijen bieden de mogelijkheid om het telefoonnummer van uw vaste lijn mee te verhuizen.

Villabouw realiseren

Zoek je een villabouw?  Is het u droom om een luxe woning te bouwen of landhuis te bouwen en wil je geen genoegen nemen met een standaard woning? Dan is een villa bouwen wellicht iets voor u! Kom eens praten met Architect Gruwez, wij helpen u graag om uw droom te realiseren. Wij kunnen voor u het gehele traject verzorgen van het ontwerp van uw villabouw tot aan de oplevering, het ontwerp is werkelijk maatwerk. Weet u nog niet precies in welke stijl u uw villa wilt laten bouwen, dan hebben wij voor u genoeg keuzemogelijkheden. Samen met u schetsen en bouwen wij uw woning. Op onze website vindt u vele voorbeelden van villa’s die we door de jaren geen in deze bouwstijl hebben ontworpen.

VILLABOUW MODERN- LUXE VILLA BOUWEN

Bij architectenbureau Frank Gruwez kunt u terecht voor elk bouwtraject. Wij luisteren naar uw dromen en wensen en komen met een bouwplan voor uw woning. Dit bouwplan bevat als eerste een voorontwerp met schetsen. U bepaalt wat u wilt en welke materialen u wilt gebruiken. Wij bouwen uw moderne of klassieke villa op maat. Wij werken daarbij op een professionele en gestructureerde manier. Wij bouwen niet alleen uw villa uit, wij houden ook tijdens de villabouw contact met u als opdrachtgever. U wordt zo betrokken bij het hele bouwproces. Wil je graag een moderne villa bouwen? Architectenbureau Gruwez helpt u hierbij! Wij hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen van moderne villabouw. Kom eens met ons praten, wij maken een passend ontwerp en u zal merken dat een moderne villa bouwen ook voor u mogelijk wordt. Houten Bijgebouwen realiseren met “Villabouw” is kiezen voor exclusiviteit en duurzaamheid. Wij doen er samen met U alles aan om dit waar te maken. Voor Houten Bijgebouwen bent U voor ons in de samenwerking de sleutel tot weer een tevreden klant. Reeds van in het begin bent U betrokken bij het ontwerp en de plannen. Nadat wij het Houten Bijgebouwen architectenplan hebben ontvangen, starten wij met het visualiseren van uw project. U bent al BINNEN IN UW WONING nog voor ze gebouwd is en nog voor de productie of de werf aanvangt! Met onze 3-dimensionale projectvoorstelling, voorkomen wij teleurstellingen en ontluiken tussen ons en de klant, erg leuke ideeën, DAT is nu net 1 van de meerwaarden die wij U aanbieden en waarom U voor ons gekozen heeft.

Deskundig en comfortabel uw luxe villa laten bouwen

De ervaring en vakmanschap van Architect Gruwez zorgt ervoor dat het het realiseren van een orginele villa van een leien dakje loopt. Ons bureau bouwt via een totaalformule, wat betekend dat wij voor alles zorgen. Het gaat ons om de kwaliteit van de bouw. De diensten en service naar u als klant staan bij ons daarbij centraal. Want er is geen betere reclame voor ons dan een tevreden klant. Onze totaalformule heeft voor u al het voordeel. Wij zijn een architectenbureau dat speciaal  en uniek bouwt, met verschillende exclusieve ontwerpen per jaar zijn we de koploper in Vlaanderen.

Navigation

Home

Latest Posts

Hij Schilderde Bouwmateriaal

Published Jan 15, 23
8 min read

Goedkoop Een Huis Laten Bouwen

Published Jan 10, 23
7 min read

Tuinkamer Aan Huis Bouwen

Published Jan 07, 23
5 min read